آسیب شناختی روانی سازمان

آسیب شناختی روانی سازمان

آسیب شناختی روانی در سازمان یکی از زمینه های مورد توجه و تأکید رشته های گوناگون روان‏شناسی کاربردی، یعنی ؛ روان‏شناسی صنعتی و سازمانی، روان‏شناسی کار، روان‏شناسی کارکنان و به ویژه ...

مشاوره الکترونیکی

مشاوره الکترونیکی در حال حاضر از طریق سایت مرکز مشاوره احیا امکان مشاوره از طریق پست الکترونیکی وجود دارد متقاضیان سوال خود را از طریق میل برای متخصص ارسال کرده و جواب ظرف 72 ساعت به آدرس میل متقاضی ارسال خواهد شد. این نوع مشاوره بیشتر برای کسانی که وقت مشاوره حضوری یا تلفنی ندارند یا تمایلی به افشای هویت خود more ...

مهر ۰۳, ۱۳۹۴ (4) comments

دپارتمان سنجش و ارزیابی

دپارتمان سنجش و ارزیابی در سنجش‌های روان‌شناختی، آزمون‌هایی با هدف تعیین ویژگی‌های هوشی و شخصیتی افراد طرح و اجرا می‌شوند. این آزمون‌ها که با مصاحبه‌های بالینی تایید می‌شوند، به منظور اندازه گیری کمی پدیده‌های روانی و ویژگی‌های فردی انجام شده ، در حیطه‌های مختلف آسیب شناسی روانی ، تحصیلی، شغلی، استخدامی، خودآ more ...

اردیبهشت ۰۲, ۱۳۹۴ (0) comments

آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان

آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان نقش اصلی هدایت فعالیت های افراد، جهت دستیابی به مهمترین هدف یک سازمان که همان بهره‏ وری بهینه است به عهدة مدیران و رهبران اثربخش آن سازمان است؛ و اگر از شیوه‏ های علمی ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده نکنیم، قادر به شناسایی مدیران و رهبران بالقوة سازمان نخواهیم بود. وقتی عمل more ...

فروردین ۰۸, ۱۳۹۵ (0) comments

آسیب شناختی روانی سازمان

آسیب شناختی روانی در سازمان یکی از زمینه های مورد توجه و تأکید رشته های گوناگون روان‏شناسی کاربردی، یعنی ؛ روان‏شناسی صنعتی و سازمانی، روان‏شناسی کار، روان‏شناسی کارکنان و به ویژه روان‏شناسی بهره‏ وری، تأمین سلامت جسمانی و روانی کارکنان هر سازمان در حد معقول یا بهینه است. مدیران آگاه می دانند که وظیفة اصلی آن more ...

فروردین ۰۸, ۱۳۹۵ (0) comments

آسیب شناختی روانی سازمان

آسیب شناختی روانی در سازمان یکی از زمینه های مورد توجه و تأکید رشته های گوناگون روان‏شناسی کاربردی، یعنی ؛ روان‏شناسی صنعتی و سازمانی، روان‏شناسی کار، روان‏شناسی کارکنان و به ویژه روان‏شناسی بهره‏ وری، تأمین سلامت جسمانی و روانی کارکنان هر سازمان در حد معقول یا بهینه است. مدیران آگاه می دانند که وظیفة اصلی آن more ...

فروردین ۰۸, ۱۳۹۵ (0) comments

آسیب شناختی روانی سازمان

آسیب شناختی روانی در سازمان یکی از زمینه های مورد توجه و تأکید رشته های گوناگون روان‏شناسی کاربردی، یعنی ؛ روان‏شناسی صنعتی و سازمانی، روان‏شناسی کار، روان‏شناسی کارکنان و به ویژه روان‏شناسی بهره‏ وری، تأمین سلامت جسمانی و روانی کارکنان هر سازمان در حد معقول یا بهینه است. مدیران آگاه می دانند که وظیفة اصلی آن more ...

فروردین ۰۸, ۱۳۹۵ (0) comments

آسیب شناختی روانی سازمان

آسیب شناختی روانی در سازمان یکی از زمینه های مورد توجه و تأکید رشته های گوناگون روان‏شناسی کاربردی، یعنی ؛ روان‏شناسی صنعتی و سازمانی، روان‏شناسی کار، روان‏شناسی کارکنان و به ویژه روان‏شناسی بهره‏ وری، تأمین سلامت جسمانی و روانی کارکنان هر سازمان در حد معقول یا بهینه است. مدیران آگاه می دانند که وظیفة اصلی آن more ...

فروردین ۰۸, ۱۳۹۵ (0) comments

آسیب شناختی روانی سازمان

آسیب شناختی روانی در سازمان یکی از زمینه های مورد توجه و تأکید رشته های گوناگون روان‏شناسی کاربردی، یعنی ؛ روان‏شناسی صنعتی و سازمانی، روان‏شناسی کار، روان‏شناسی کارکنان و به ویژه روان‏شناسی بهره‏ وری، تأمین سلامت جسمانی و روانی کارکنان هر سازمان در حد معقول یا بهینه است. مدیران آگاه می دانند که وظیفة اصلی آن more ...

فروردین ۰۸, ۱۳۹۵ (0) comments

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top
http://www.20script.ir