آسیب شناختی روانی در سازمان

یکی از زمینه های مورد توجه و تأکید رشته های گوناگون روان‏شناسی کاربردی، یعنی ؛ روان‏شناسی صنعتی و سازمانی، روان‏شناسی کار، روان‏شناسی کارکنان و به ویژه روان‏شناسی بهره‏ وری، تأمین سلامت جسمانی و روانی کارکنان هر سازمان در حد معقول یا بهینه است. مدیران آگاه می دانند که وظیفة اصلی آنان، هماهنگ ساختن فعالیتهای افراد تحت نظارتشان جهت دستیابی به هدف‏های از قبل تعیین شده سازمان است. براین اساس، مدیران تنها قادر به هماهنگ‏ سازی فعالیت های آن دسته از افراد تحت نظارتشان می باشند که از سلامت جسمانی و روانی، برخوردار هستند. حال اگر یک یا چند نفر از افراد تحت نظارت یک مدیر گرفتار یک یا چند اختلال شایع رفتاری یا پریشانی روانی باشند، مدیر مورد نظر نمی تواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد.

مهم‏ترین مسئولیت افزایش سطح بهداشت روانی کارکنان بر عهدة مدیران سازمان است با توجه و پذیرش این واقعیت، ابتدا در جهت افزایش سطح بهداشت روانی خود تلاش کنند و سپس با یاری گرفتن از متخصص روانشناسی صنعتی و سازمانی، بستر لازم برای تأمین سلامت جسمانی و روانی کارکنان را فراهم آورند.

در این راستا با غنی‏ سازی فرهنگ سازمانی، جوّ سازمانی و سالم سازی سبک رهبری در سازمان، می توان بستری مناسب جهت پیشگیری از ابتلای افراد به عوارض ناگوار فشار روانی را فراهم آورد.

بهداشت روانی در محیط کار یعنی، تأمین سلامت روانی کارکنان یا مقاومت در مقابل پیدایش پریشانی‏ های روانی و اختلال‏های رفتاری در کارکنان سازمان.

در بسیاری از سطوح کاری، کارکنان و کارگران پدیده‏ ای به نام فرسودگی شغلی را تجربه می کنند که موجب تباهی در کیفیت خدماتی می گردد که به وسیله کارکنان ارائه می شود و می تواند عاملی برای غیبت، تضعیف روحیه و عدم مسئولیت‏ پذیری گردد.

لازمة دستیابی به سطوح بالاتر بهره‏ وری شغلی، داشتن نیروی سالم است. اما در روند فرسودگی شغلی این شرایط از بین می رود و فرد نمی تواند برای انجام دادن وظایف شغلی خود، به درستی تصمیم گیری کند. در این شرایط سطح عملکرد شغلی فرد کاهش می یابد.

 

غربالگری کارکنان و مدیران

همة محققان چه آنها که به فرآیند مدیریت در سازمان علاقه‏ مند هستند، چه محققانی که فرآیند ارتباط در سازمان را مهم تلقی می کنند و آنها که غربالگری مدیران و کارکنان را عامل مهم افزایش بهره‏ وری در سازمان می دانند، همگی نسبت به اهمیت و لزوم ارزیابی و غربالگری کارکنان از لحاظ عملکرد شغلی و خصوصیات فردی مرتبط با شغل، تأکید می کنند.

مرکز احیا با طراحی و به کارگیری روشهای علمی و جدید به ارزیابی و غربالگری کارکنان و مدیران در جهت افزایش بهره ‏وری سازمانها می پردازد.

مهمترین آزمونهای مورد استفاده در غربالگری مدیران و کارکنان :

  • هوش عمومی IQ
  • هوش هیجانی EQ
  • عملکرد شغلی
  • فرسودگی شغلی
  • سلامت روان
  • رضایت شغلی