آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان

نقش اصلی هدایت فعالیت های افراد، جهت دستیابی به مهمترین هدف یک سازمان که همان بهره‏ وری بهینه است به عهدة مدیران و رهبران اثربخش آن سازمان است؛ و اگر از شیوه‏ های علمی ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده نکنیم، قادر به شناسایی مدیران و رهبران بالقوة سازمان نخواهیم بود. وقتی عملکرد کارکنان سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت، می‏توانیم فاصله موجود بین نیازهای شغلی و توانایی های متصدی هر شغل را مشخص کنیم و سپس موجباتی را فراهم آوریم تا این فاصله تا حد ممکن کمتر شود و متصدی هر شغل نیز تا بدان حد از رشد و بهبود برسد که توانایی لازم برای انجام  موفقیت‏ آمیز وظایف شغلی را که به عهده دارد، کسب کند.

به رویکردی که هدف اصلی آن تغییر و یادگیری کارکنان و افزایش مهارتهای لازم جهت ایفای اثربخش تر وظایف شغلی است، آموزش گفته می شود.

آموزش نوعی فعالیت سازمانی مداوم است که لزوم و اهمیت آن در سطح مدیریت بیشتر احساس می شود و سازمانهای بالنده و موفق، بخش قابل توجهی از فعالیت و سرمایة خود را صرف آموزش کارکنان می کنند.

 

در این صورت لازم است :

۱) طراحی دورة آموزشی توسط کارشناسان ورزیده انجام گیرد.

۲) روش های آموزشی برپایه قوانین یادگیری تدوین شوند.

۳) انتخاب مدیر و کارشناسان آموزش براساس ضوابط علمی و دقیق انجام گیرد.

۴) از روش های آموزش اثربخش استفاده شود

۵) بودجة کافی برای کل فرآیند آموزش اختصاص داده شود.

۶) از ابزار و وسایل کمک آموزشی انتخاب شود.

۷) بهترین و مناسب ترین محل ها برای برگزاری دوره های آموزشی انتخاب شود.

۸) از کارآمدترین و موفق ترین آموزش دهندگان برای تدریس در دوره های آموزشی دعوت به عمل آید.

۹) نیازهای آموزشی شرکت کنندگان در دوره ها، براساس روشهای مناسب نظیر تجزیه و تحلیل شغل، رویدادهای شاخص، ارزیابی عملکرد شغلی و خود – سنجی و … تعیین شود.

مرکز احیا در نظر دارد با ارائه دوره های آموزشی مختلف برای مدیران و کارمندان سازمانها، شاهد افزایش مهارتهای شناختی، هیجانی و رفتاری آنان جهت انجام دادن بهتر وظایف شغلی باشد که مسئولیت یا تصدی آن را به عهده دارند.

اگر مدیران را مغز یک سازمان بدانیم، مدیران امور اداری و آموزشی، قلب آن خواهند بود و چنانچه این افراد بتوانند به وظایف دقیق و با اهمیت خود در سازمان عمل کنند، می توانند با طراحی و ارائه دوره های آموزشی اثربخش برای کلیه کارکنان شاغل و ارزیابی علمی این دوره ها، ارزش سرمایه ای نیروی انسانی سازمان و در نتیجه، بهره وری آن را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

 

 

در ذیل تعدادی از عناوین دوره های آموزشی که آمادة ارائه است را مشاهده می کنید.

دوره‏ های آموزشی مدیران دوره‏ های آموزشی کارکنان
روانشناسی مدیریت

رفتار سازمانی

بالندگی سازمانی

روانشناسی بهره وری

ارگونومی سازمانی

مدیریت خشم

امور استخدامی

مصاحبه شغلی

مدیریت زمان

روانشناسی محیطی

تفاوت های فردی

مشتری مداری

کنترل خشم

تفاوت های فردی

روانشناسی کار

مدیریت زمان

روانشناسی محیطی