خدمات روان پزشکی 

روانپزشک، درمانگری است که از منظر پزشکی روان را بررسی می‌کند. روانپزشکان بر این باورند که در بسیاری از اختلال های روانی و در برخی مشکل های روانی که اختلال قلمداد نمی‌شوند، سطح کارایی و تعامل های فرد به حدی دچار مشکل می‌شود ،که به کمک گرفتن از دارو‌ها و ایجاد تغییر در فعالیت‌های مغز، نیاز می باشد. به همین دلیل با تجویز دارو و توجه به بیماری های جسمانی و تأثیر آن در روان توجه می‌کند . درمان روانپزشکی، گاهی به صورت مقطعی و برای عبور از یک بحران خاص و موقت، و گاه به صورت بلند مدت و به ویژه برای درمان بیماری‌های روان پریشانه (سایکوتیک) به کار می‌رود . بدیهی است که تعداد جلسه ها و مدت مراجعه فرد به روانپزشک، تابع شدت بیماری، شرایط و نیازهای اوست.

 

مرکز مشاوره احیا در حال حاضر روزهای یکشنبه و سه شنبه امکان ارائه خدمات روانپزشکی  را به متقاضیان دارد.