مشاوره الکترونیکی

در حال حاضر از طریق سایت مرکز مشاوره احیا امکان مشاوره از طریق پست الکترونیکی وجود دارد

متقاضیان سوال خود را از طریق میل برای متخصص ارسال کرده و جواب ظرف ۷۲ ساعت به آدرس میل متقاضی ارسال خواهد شد.

این نوع مشاوره بیشتر برای کسانی که وقت مشاوره حضوری یا تلفنی ندارند یا تمایلی به افشای هویت خود نیستند کارایی دارد.