کارگاه های ویژه سازمان ها

سازمان ها نهادهایی مؤثر در شکل گیری شخصیت، بالفعل سازی توانمندی ها و استعدادها و شکل دهی به مسیر زندگی اجتماعی افراد جامعه هستند. از این رو ضرورت توجه به بهداشت روانی سازمان ها بواسطه حمایت از کارکنان سطوح متفاوت در جهت ارتقاء بهداشت روان و جهت دهی صحیح شغلی احساس می شود. مرکز مشاوره و خدمات روان درمانی احیا با برگزاری کارگاه های تخصصی و عمومی متناسب با نیاز سازمان مربوطه از بهداشت روانی پرسنل سازمان حمایت می کند.

برای برگزاری این کارگاه ها حتما ارزیابی از وضعیت پرسنل یا شرکت کنندگان در کارگاه ها قبل از ارائه سرفصل الزامی است