You Are Here: Home » روانشناسی صنعتی سازمانی

مصاحبه شغلی و سنجش

مصاحبه شغلی و سنجش انسانها متفاوت از یکدیگر هستند، برخی باهوش، برخی کم هوش، بعضی خونگرم و بعضی خونسردند. عده ای از آنها به پول و عده ای دیگر به عقاید و نظرات اهمیت می دهند. مشاغل نیز با یکدیگر فرق دارند. بعضی از مشاغل نیازمند افراد باهوش، خونگرم و اندیشه مدار و برخی متکی به افراد کم هوش، خونسرد و پول محورند. بنابراین، هدف اصلی ما سنجش ویژگی‏های افراد در راستای نیازمندیهای شغلی آنها است. یک گزینش کارآمد فوائ ...

Read more

طرح ها و برنامه های روانشناسی صنعتی و سازمانی

طرح ها و برنامه های روانشناسی صنعتی و سازمانی دنیای امروز با سرعت سرسام‏ آوری در گردش است. دورنمای تخصص در هزارة جدید غیرقابل پیش‏ بینی تر از هر زمان دیگری است. نظام‏ها دستخوش کاهش یا تعدیل کارکنان، سازمان بندی مجدد، تأمین منابع از هر سو و تغییرات بنیاد فن‏ آوری هستند. ادغام‏ های بزرگ در سطح گسترده ‏تری بوقوع می پیوندد و تخصص‏ های بیشتری پدید می آید. جهانی شدن صنایع و سازمانها نمایشگر چالش های رقابت جویانه ...

Read more

آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان

آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان نقش اصلی هدایت فعالیت های افراد، جهت دستیابی به مهمترین هدف یک سازمان که همان بهره‏ وری بهینه است به عهدة مدیران و رهبران اثربخش آن سازمان است؛ و اگر از شیوه‏ های علمی ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده نکنیم، قادر به شناسایی مدیران و رهبران بالقوة سازمان نخواهیم بود. وقتی عملکرد کارکنان سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت، می‏توانیم فاصله موجود بین نیازهای شغلی و توانایی های متصد ...

Read more

آسیب شناختی روانی سازمان

آسیب شناختی روانی در سازمان یکی از زمینه های مورد توجه و تأکید رشته های گوناگون روان‏شناسی کاربردی، یعنی ؛ روان‏شناسی صنعتی و سازمانی، روان‏شناسی کار، روان‏شناسی کارکنان و به ویژه روان‏شناسی بهره‏ وری، تأمین سلامت جسمانی و روانی کارکنان هر سازمان در حد معقول یا بهینه است. مدیران آگاه می دانند که وظیفة اصلی آنان، هماهنگ ساختن فعالیتهای افراد تحت نظارتشان جهت دستیابی به هدف‏های از قبل تعیین شده سازمان است. بر ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top
http://www.20script.ir