مصاحبه شغلی و سنجش

مصاحبه شغلی و سنجش انسانها متفاوت از یکدیگر هستند، برخی باهوش، برخی کم هوش، بعضی خونگرم و بعضی خونسردند. عده ای از آنها به پول و عده ای دیگر به…
مشاهده پست

طرح ها و برنامه های روانشناسی صنعتی و سازمانی

طرح ها و برنامه های روانشناسی صنعتی و سازمانی دنیای امروز با سرعت سرسام‏ آوری در گردش است. دورنمای تخصص در هزارة جدید غیرقابل پیش‏ بینی تر از هر زمان…
مشاهده پست

آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان

آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان نقش اصلی هدایت فعالیت های افراد، جهت دستیابی به مهمترین هدف یک سازمان که همان بهره‏ وری بهینه است به عهدة مدیران و رهبران…
مشاهده پست

آسیب شناختی روانی سازمان

آسیب شناختی روانی در سازمان یکی از زمینه های مورد توجه و تأکید رشته های گوناگون روان‏شناسی کاربردی، یعنی ؛ روان‏شناسی صنعتی و سازمانی، روان‏شناسی کار، روان‏شناسی کارکنان و به…
مشاهده پست