You Are Here: Home » روانشناسی صنعتی سازمانی » آموزش و توانمندسازی

آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان

آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان نقش اصلی هدایت فعالیت های افراد، جهت دستیابی به مهمترین هدف یک سازمان که همان بهره‏ وری بهینه است به عهدة مدیران و رهبران اثربخش آن سازمان است؛ و اگر از شیوه‏ های علمی ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده نکنیم، قادر به شناسایی مدیران و رهبران بالقوة سازمان نخواهیم بود. وقتی عملکرد کارکنان سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت، می‏توانیم فاصله موجود بین نیازهای شغلی و توانایی های متصد ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top
http://www.20script.ir