مرکز پژوهش و درمان اتیسم

مرکز مشاوره احیا با همکاری و عقد قرار داد انحصاری با مرکز پژوهش و درمان اتیسم اقدام به ارائه خدمات فوق تخصصی در حوزه آموزش ، نگهداری، درمان و پژوهش کودکان طیف اتیسم نموده است . این خدمات بعضا برای عموم قابل دسترس نبوده و تنها از طریق مرکز مشاوره احیا قابل ارائه به متقاضیان خواهد بود